ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТС

 

ОТС е акредитиран орган за Сертификация на Системи за Управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17021 от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”, рег. № 6 ОСС с обхват на акредитация “Сертификация на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001; Системи за управление по околна среда съгласно ISO 14001; Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001”.

ОТС оценява съответствието и сертифицира съгласно изискванията и на следните международни стандарти:

 • БДС EN ISO 22000 - СУБХ (Системи за управление безопасността на хранителни продукти);
 • БДС ISO/IEC 27001 - СУСИ (Системи за управление сигурността на информацията);
 • БДС EN ISO 50001 - СУЕ (Системи за управление на енергията);
 • SA 8000 – СО (Социална отговорност).

ОТС оценява съответствието и сертифицира съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021, IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 5 и спазва правилата за ползване на акредитационния символ на ИА “БСА” за позоваване на акредитация.

Всички системи са напълно съвместими и това е предпоставка за съвместна разработка и сертификация на интегрирани системи.

g1
Оценяването на съответствието и сертификацията се извършват от висококвалифицирани одитори, регистрирани в IRCA (Международен Регистър за Сертифицирани Одитори).
g2
БДС EN ISO 9001 е стандарт, който поставя основите на успешния бизнес и дава гаранция, че високото качество на продуктите и услугите ще остане непроменено във времето. В резултат на сертификацията ОТС удостоверява, че Системата за Управление на Качеството съответства на изискванията на БДС EN ISO 9001.
g3
БДС EN ISO 14001 е международен стандарт, подходящ за всяка организация, която има за цел оптимално използване на природните ресурси и енергията, опазване и съхраняване на природата в нейната неповторимост и ограничаване на рисковете от екологични катастрофи. Като доказателство за спазване на законовите изисквания към околната среда, ОТС отчита Вашата ангажираност за намаляване на риска от екологични инциденти съобразена с изискванията на БДС EN ISO 14001.
g4
BS OHSAS 18001:2007 е полезен за всички компании, които искат да гарантират сигурни и безопасни условия на труд, залагат на предварително оценени рискове от трудови злополуки и аварийни ситуации и на практика целенасочено работят за тяхното отстраняване или свеждане до минимум. BS OHSAS 18001 е гаранция за спазване на всички правни и оперативни изисквания за контрол и подобряване на безопасните и здравословни условия на труд.
g5

Орган за сертификация на продукти – СЕ маркировка:

ОТС е нотифициран орган за сертификация на продукти и системи за производствен контрол, с идентификационен номер NB 1857 от регистъра на Европейската комисия, по Директиви:

 • Регламент (ЕС) № 305/2011 – Строителни продукти;
 • 99/5/ЕС Радио съоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;
 • 2009/48/EC Безопасност на играчки;
 • 95/16/EC Асансьори

В резултат на оценяване на съответствието се получава сертификат за съответствие, въз основа на който производителят издава декларация за съответствие и поставя СЕ маркировка.

g6
ОТС оценява съответствието на строителни продукти, като орган за сертификация на продукти, орган за сертификация на производствен контрол съгласно НУРВСПСРБ, разрешение № РОССП – 04 от 22.10.2007 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
g7
ОТС оценява съответствието на строителни продукти , съгласно Регламент /ЕС/ № 305/ 2011 на Европейския парламент и на Съвета на Европейската общност и НУРВСПСРБ, разрешение № CPR 06 – NB 1857 от 17.03.2015 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ОТС е нотифициран орган за оценяване на съответствието на радиосъоръжения, разрешение № 118 – ОС от 25.07.2006 г., издадено от ДАМТН, по процедурa:

 • Модул В: ЕС изследване на типа - Приложение № 1, Раздел ІІ към НСИОСРС.

ОТС е нотифициран орган за оценяване на съответствието на играчки, разрешение № 040 – ОС от 19.05.2014 г., издадено от ДАМТН, по процедура:

 • „ЕО изследване на типа” – модул В (Приложение № 4 към НСИОСИ).

ОТС е нотифициран орган за оценяване на съответствието на асансьори, разрешение № 101 – ОС/07.06.2016 г., издадено от ДАМТН, по процедури:

 • ЕО изследване на типа на асансьори (модул B) – Приложение № 4, Раздел I към НСИОСАПУ;
 • Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта за асансьори (Модул H1) – Приложение № 4, Раздел V към НСИОСАПУ;
 • Краен контрол за асансьори – Приложение № 4, Раздел VI към НСИОСАПУ.

ОТС активно участва в международни семинари у нас и в чужбина и поддържа тесни връзки със специалисти от страни членки на Европейския съюз (Германия, Дания, Словакия, Чехия, Полша, Белгия).

ОТС е член на “АЛОССП” - Асоциация на Лицата за Оценяване на Съответствието на Строителни Продукти.

Чрез нашата услуга, Вие повишавате качеството на вашите продукти, с което увеличавате броя на клиентите си. Елате при нас, за да дойдат клиентите при Вас!


За контакти:

гр. София 1000,

ул. Христо Белчев № 12, ет. 2.

тел: +359 2 980 04 18; +359 2 987 88 48

моб: +359 888 13 98 94

e-mail: otc_sofia@abv.bg

site: www.otc-bg.com