Заявка за
сертификация
RU
EN

ОТС е акредитиран орган за Сертификация на Системи за Управление съгласно EN ISO/IEC 17021-1 от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация”, рег. № 6 ОСС с обхват на акредитация:

ОТС сертифицира съгласно изискванията и на следните международни стандарти:

БДС EN ISO 9001 е стандарт, който поставя основите на успешния бизнес и дава гаранция, че високото качество на продуктите и услугите ще остане непроменено във времето. В резултат на сертификацията ОТС удостоверява, че Системата за Управление на Качеството съответства на изискванията на БДС EN ISO 9001.

БДС EN ISO 14001 е международен стандарт, подходящ за всяка организация, която има за цел оптимално използване на природните ресурси и енергията, опазване и съхраняване на природата в нейната неповторимост и ограничаване на рисковете от екологични катастрофи. Като доказателство за спазване на законовите изисквания към околната среда, ОТС отчита Вашата ангажираност за намаляване на риска от екологични инциденти съобразена с изискванията на БДС EN ISO 14001.

БДС EN ISO 45001 е полезен за всички компании, които искат да гарантират сигурни и безопасни условия на труд, залагат на предварително оценени рискове от трудови злополуки и аварийни ситуации и на практика целенасочено работят за тяхното отстраняване или свеждане до минимум. BS OHSAS 18001 е гаранция за спазване на всички правни и оперативни изисквания за контрол и подобряване на безопасните и здравословни условия на труд.

БДС EN ISO 50001 се прилага за всякакъв тип енергийни носители и залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. Сертификацията по този стандарт ще допринесе за установяването на процес за непрекъснато подобряване и все по-ефективно използване на енергията, което ще доведе до намаляване както на разходите за енергия, така и потреблението.

БДС EN ISO 27001 Системата за управление сигурността на информацията осигурява систематично изследване на рисковете за сигурността на вашата организация, включително въздействия, заплахи и уязвимости. Сертификацията по ISO 27001 ще изгради спокойствие и убеденост в организацията относно запазване на своята автентичност, конфиденциалност, достъпност до информацията чрез интегриране на програмите за информационна сигурност.

БДС EN ISO 39001 – стандарт, който предоставя инструмент, чрез който организациите да намалят и в крайна сметка да елиминират риска от смърт и сериозни наранявания при пътнотранспортни произшествия. Стандартът идентифицира елементите на добрата практика за управление на Безопасността за движение по пътищата (БДП), което ще позволи на организацията да постигне желаните резултати относно БДП.

БДС EN ISO 20000-1 е международен ИТ стандарт, който позволява на компаниите да демонстрират високи постижения и най-добри практики в управлението на IT услугите. Сертификацията по ISO 20000-1 не се фокусира само върху технологиите и вътрешната организация, а също така отчита качеството на предлаганите услуги и взаимоотношенията с клиентите.

ОТС оценява съответствието и сертифицира съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1, IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 5 и спазва правилата за ползване на акредитационния символ на ИА БСА за позоваване на акредитация.
Всички системи са напълно съвместими и това е предпоставка за сертификация на интегрирани системи.

Ресертификация


Подновяването на сертификацията за нов три годишен период се извършва с провеждане на ресертификационен одит на системата.

Надзор


През следващите три години веднъж годишно се провежда надзорен одит за удостоверяване, че сертифицираната система продължава да бъде в съответствие с изискванията за сертификация.

Планиране на одита


Започва с попълнена заявка за сертификация от страна на клиента по избран стандарт, сключване на договор и изготвяне на програма за тригодишния цикъл на сертификация.

Сертификация


Включва провеждане на сертификационен одит на етап 1 за проверка на разработената документация за съответствие с изискванията на стандарта и провеждане на сертификационен одит на етап 2 за оценка прилагането и ефикасността на системата. Процесът приключва с издаване на сертификат с три годишна валидност.

Планиране на одита


Започва с попълнена заявка за сертификация от страна на клиента по избран стандарт, сключване на договор и изготвяне на програма за тригодишния цикъл на сертификация.

Сертификация


Включва провеждане на сертификационен одит на етап 1 за проверка на разработената документация за съответствие с изискванията на стандарта и провеждане на сертификационен одит на етап 2 за оценка прилагането и ефикасността на системата. Процесът приключва с издаване на сертификат с три годишна валидност.

Надзор


През следващите три години веднъж годишно се провежда надзорен одит за удостоверяване, че сертифицираната система продължава да бъде в съответствие с изискванията за сертификация.

Ресертификация


Подновяването на сертификацията за нов три годишен период се извършва с провеждане на ресертификационен одит на системата.